Tag: Nuvia

Apple
Ba cựu kỹ sư Apple thành lập Nuvia, sản xuất chip xử lý cạnh tranh với Intel và AMD

Ba cựu kỹ sư Apple thành lập Nuvia, sản xuất chip xử lý...

Gerard Williams III, Manu Gulati và John Bruno, ba cựu kỹ sư phát triển chip xử...